VEDTÆGTER FOR SAMVIRKENDE IDRÆTS KLUBBER RANDERS (SIKR)

§ 1)  Navn og hjemsted
Samvirkets navn er Samvirkende Idræts-Klubber Randers (SIKR) med hjemsted i Randers Kommune.

§ 2)  Mission – formål
SIKR har til formål at samle foreningsidrætten i Randers i én fælles interesseorganisation på tværs af forbund og landsorganisationer med henblik på at kunne fremstå som idrættens samlede talerør overfor og dermed være en betydende dialogpartner for beslutningstagere, primært Randers Kommune.
SIKR har til opgave hvert år at tilvejebringe et samlet overblik over de kommunale midler, der tilflyder den lokale idræt – både drifts-, tilskuds- og anlægsmæssigt

§ 3)  Medlemskab
Enhver idrætsforening, der har hjemsted i Randers Kommune, kan optages som medlem i samvirket, såfremt foreningen opfylder betingelserne for optagelse i en af de idrætslige hovedorganisationer.
Ønske om optagelse skal fremsendes skriftligt til samvirket og skal vedlægges et eksemplar af foreningens sidst vedtagne love.
En enig SIKR-bestyrelse skal godkende optagelsen.
Såfremt enighed ikke kan opnås om en forenings optagelse, vil spørgsmålet om optagelse blive afgjort på samvirkets næste ordinære repræsentantskabsmøde.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med tre måneders varsel til den 1. januar.
Bestyrelsen kan udelukke en forening/klub, såfremt den trods påkrav ikke har betalt kontingent senest 1. maj.

§ 4)  Kontingent
Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet og forfalder til betaling inden den 1. april.
For foreninger, der optages i løbet af regnskabsåret, skal kontingent for hele året betales senest 14 dage efter, at bestyrelsen skriftligt har godkendt medlemskabet.

§ 5)  SIKR’s ledelse
SIKR ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer og dertil 3-5 medlemmer.
For at være valgbar til bestyrelsen skal man repræsentere en medlemsidrætsforening, der er hjemmehørende i Randers Kommune.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, som afholdes mindst seks gange årligt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af denne er til stede.

§ 6)  Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er SIKR’s øverste myndighed og har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle samvirkets anliggender.
Repræsentantskabet består af samvirkets bestyrelse og en repræsentant fra hver medlemsforening/klub, der alle har én stemme.
Medlemsforeninger med flere end 100 medlemmer har dog to stemmer, og medlemsforeninger med flere end 300 medlemmer har tre stemmer.
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst fire ugers varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.
Den endelige dagsorden, skriftlig beretning, samt indkomne forslag skal være medlemsforeningerne i hænde senest en uge før repræsentantskabsmødet.

Dagsorden skal mindst bestå af:

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag.
 • Valg til bestyrelsen
  • Formanden samt 2-3 medlemmer af bestyrelsen vælges i ulige år for to år ad gangen
  • Kassereren samt 1-2 medlemmer af bestyrelsen vælges i lige år for to år ad gangen
  • 2 suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år
 • Valg af revisorer
  • 1 revisor vælges i ulige år for to år ad gangen
  • 1 revisor vælges i lige år for to år ad gangen
 • Eventuelt
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder. Samtlige beslutninger og samtlige valg afgøres ved almindeligt flertal, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i vedtægterne. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver flere end 2/3 af de afgivne stemmer. Ved alle valg, hvor flere, end der skal vælges, er bragt i forslag, samt ved afgørelse om eksklusion skal afstemningen ske skriftligt. Dirigenten godkender og underskriver det af referenten udfærdigede referat. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen, hvis flere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer kræver det.

Endvidere skal ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, dersom flere end 30 % af de stemmeberettigede medlemsforeninger skriftligt har fremsendt motiveret dagsorden til bestyrelsen. Senest 6 uger efter modtagelsen af et sådant krav foranlediger bestyrelsen indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 14 dages varsel.

§7)  Tegning og hæftelse
Bestyrelsen kan give fuldmagt til kassereren.
Samvirket tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af repræsentantskabet. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 10.000 godkendes af repræsentantskabet.
Der påhviler ikke medlemsforeningerne/klubberne eller disses medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler samvirket.

§ 8)  Udelukkelse og eksklusion
Bestyrelsen kan indstille medlemsforeninger til eksklusion, såfremt de ved handling eller undladelse skader samvirket eller ikke lever op til medlemsforpligtelserne.
Repræsentantskabet afgør spørgsmål om eksklusion på førstkommende repræsentantskabsmøde.
Et repræsentantskabs beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægterne, jf. § 6.

§ 9)  Regnskabsår
Samvirkets regnskabsår er kalenderåret.

§10)  Opløsning
Beslutning om opløsning af samvirket (SIKR) kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær repræsentantskabsmøde. For at dette er beslutningsdygtigt kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsentanter er til stede.
For vedtagelse af forslag om opløsning kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer for forslaget.Opnås et sådant flertal ikke på repræsentantskabsmødet, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed (3/4), uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter, der er til stede.
I tilfælde af opløsning deponeres samvirkets formue af Randers Kommune i to år i et lokalt pengeinstitut med henblik på mulig genetablering.
Efter to år tilfalder formuen idrætten til gavn for børn og unge i Randers Kommune. Ordningen administreres af Randers Kommune.

Senest justeret på repræsentantskabsmødet 2019

Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 8. februar 2012.

Foregående ændring af vedtægter vedtaget den 31. oktober 2006.

KONTAKTINFO

S.I.K.R.
Vestergade 15
8900 Randers C
tlf. 86 41 53 30
sikr@tdcadsl.dk
FIND VEJ

FORENINGSOPLYSNINGER

Udfyld skemaet og få korrespondance fra SIKR elektronisk i fremtiden.

KLIK HER!
Admin