VEDTÆGTER FOR SIKR'S IDRÆTSFOND (nye gældende fra 2010)

 
Vedtægter for SIKR´s Støtteforening:
§1 Navn og hjemsted
SIKR´s Støtteforening er udsprunget af SIKR´s 75 års jubilæum den 21. maj 1976. SIKRs Støtteforening er en videreførelse af SIKR´s idrætsfond, stiftet 24. november1976. Videreførelsen som støtteforening er besluttet af SIKR´s Fonds bestyrelse den 16. september 2019.
SIKR´s støtteforening har hjemsted i Randers Kommune.

§2 Formål
SIKR´s Støtteforening har til formål at støtte idrætsforeninger under SIKR i deres aktiviteter. Støtteforeningen yder støtte efter ansøgning.

§ 3 Bestyrelsen
SIKRs Støtteforening ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der skal være myndige. SIKR vælger 3 medlemmer af sin bestyrelsen. SIKR´s repræsentantskab vælger 3 medlemmer. De repræsentantskabsvalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der vælge i lige år 1 medlem og i ulige år 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. SIKR´s støtteforening konstituerer sig selv.

§ 4 Bestyrelsens rettigheder
Bestyrelsen er SIKR´s Støtteforenings daglige øverste myndighed. Bestyrelsen fastsætter selv størrelsen og arten af tildelinger. SIKR´s Støtteforening redegør hvert år overfor SIKR´s repræsentantskab om de midler, der er uddelt. SIKR´s Støtteforening aktiver placeres til bedst mulig forrentning efter bestyrelsens bestemmelser.

§ 5 Bestyrelsens tildeling af midler
Bestyrelsen i SIKR´s Støtteforening tildeler midler efter ansøgning i en størrelsesorden på max. 20.000 kr. pr. år. Bestyrelsens afgørelse om tildeling fra SIKRs Støtteforening sker ved almindelig flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6 Regnskabsår
SIKRs Støtteforenings regnskabsår er kalenderåret.

§ 7 Vedtægtsændringer
Ændringer i SIKR´s Støtteforenings vedtægter kan kun finde sted, dersom 2/3 af styrelsen stemmer herfor.

§ 8 Støtteforeningens ophævelse
SIKR´s Støtteforening kan ophæves, dersom 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor. Ved ophævelse af SIKR´s Støtteforening tilfalder midlerne SIKR.

Således vedtaget i Randers den 16. september 2019

Bestyrelse:
Bestyrelsesmedlemmer udpeget af SIKR´s bestyrelse: Sten Bendtsen formand, Erik Højholdt kasser, Jette Husum
Bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet: Jørgen Nielsen, Hans Mogensen, Hans Olav Christensen

Ansøgning om støtte:
Ansøgning til SIKRs Støtteforening sker via skema på SIKR´s hjemmeside. Der vedlægges/indskrives en udførlig beskrivelse og et budget. Efter den bevilgede tildeling kan støttebeløbet udbetales efter aftale med SIKR´s Støtteforenings kasserer.

ANSØGNINGSKEMAET FINDER DU HER
 

KONTAKTINFO

S.I.K.R.
Vestergade 15
8900 Randers C
tlf. 86 41 53 30
sikr@tdcadsl.dk
FIND VEJ

FORENINGSOPLYSNINGER

Udfyld skemaet og få korrespondance fra SIKR elektronisk i fremtiden.

KLIK HER!
Admin